Hoppa till innehåll
Hem » Godkända tillverkare & försäljare av Viagra

Godkända tillverkare & försäljare av Viagra

Innehavare av godkännande för försäljning är Pfizer Europe MA EEIGmed företagsadress Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles i Belgien.

VIAGRA tillverkare:

  • Fareva Amboise
  • Zone Industrielle
  • 29 route des Industries
  • 37530 Pocé-sur-Cisse, Frankrike.

Vill du ha mer upplysning om Viagra kan du få det genom att kontakta en godkänd tillverkare eller försäljare och här nedanför hittar du adress samt telefonnummer till alla dessa.

België /Belgique / Belgien Pfizer S.A./ N.V. Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11Luxembourg/Luxemburg Pfizer S.A. Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11
България Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България Тел.: +359 2 970 4333Magyarország Pfizer Kft. Tel.: + 36 1 488 37 00
Česká republika Pfizer s.r.o. Tel: +420-283-004-111Malta V.J. Salomone Pharma Ltd. Tel: + 356 21 22 01 74
Danmark Pfizer ApS Tlf: +45 44 20 11 00Nederland Pfizer bv Tel: +31 (0)10 406 43 01
Deutschland Pfizer Pharma PFE GmbH Tel: +49 (0)800 8535555Norge Pfizer AS Tlf: +47 67 52 61 00
Eesti Pfizer Luxembourg SARL, Eesti filiaal Tel: +372 666 7500Österreich Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H. Tel: +43 (0)1 521 15-0
Ελλάδα PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε., Τηλ.: +30 210 67 85 800Polska Pfizer Polska Sp. z o.o., Tel.: +48 22 335 61 00
España Pfizer GEP, S.L. Tel: +34 91 490 99 00Portugal Laboratórios Pfizer, Lda. Tel: +351 21 423 5500
France Pfizer PFE France Tél: +33 (0)1 58 07 34 40România Pfizer România S.R.L. Tel: +40 (0)21 207 28 00
Hrvatska Pfizer Croatia d.o.o Tel: + 358 1 3908 777Slovenija Pfizer Luxembourg SARL, Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana Tel: +386(0)152 11 400
Ireland Pfizer Healthcare Ireland Tel: 1800 633 363 (toll free) Tel: +44 (0)1304 616161Slovenská republika Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka Tel: +421–2–3355 5500
Ísland Icepharma hf. Sími: + 354 540 8000Suomi/Finland Pfizer Oy Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40
Italia Pfizer Italia S.r.l. Tel: +39 06 33 18 21Sverige Pfizer AB Tel: +46 (0)8 550 520 00
Κύπρος PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH), Τηλ: +357 22 817690United Kingdom Pfizer Limited Tel: +44 (0)1304 616161
Latvija Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā Tel: +371 670 35 775
Lietuva Pfizer Luxembourg SA filialas LietuvojeTel. +3705 2514000

Mer info hittar du på fass.se